Faaliyetler(Activities) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ARTSO

İçeriğe git

FAALİYET: 1 Proje Tanıtım Toplantısı
 
1.Proje Tanıtım Toplantısı 19.06.2019 tarihinde Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkan Seçkin Kurt, “Artvin Ticaret Odası yönetim kurulu olarak üyelerine, iş geliştirme, pazarlama, endüstri-üniversite işbirliğini teşvik ederek daha iyi hizmet vermek istediğini söyledi. Proje Koordinatörü Yunus Emre Katrancı proje faaliyetlerini tanıtan sunumunu gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada şunları söyledi: ” Arad Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile ortaklık kurarak dijital bilgi yönetim sistemleri, dış ticaret, teknoloji, yönetim raporlama sistemleri alanlarında en iyi uygulamaların değerlendirilmesi için bilgi alışverişi yapılacaktır. Anket, eğitim, toplantı ve atölye çalışmaları yapılacaktır.
Activities
Activity 1: Project Promotion Meeting
1. Project Promotion Meeting was organized on 19.06.2019 in Artvin Chamber of Commerce and Industry Meeting Room. President Seçkin Kurt said in his speech “Artvin Chamber of Commerce board want to provide better service to their members by promotion of SME development, marketing, industry-university collaboration. Project Coordinator Yunus Emre Katrancı submitted their presentation and said in his speech” Survey, training, meeting and workshop activities will be performed by creating information exchange for the evaluation of best practices in the areas of expanding foreign trade business, technology, Management Reporting Systems and Digital Information Management System by establishing partnership with Arad Chamber of Commerce Industry and Agriculture.”
Activitate
Activitate 1: Sedința Introductiva
1.Sedinta pentru prezentarea si promovarea proiectului a fost organizată pe data 19.06.2019 la sediul  Camerei de Comerț și Industrie Artvin. Președintele Seçkin Kurt a spus în discursul său: „Consiliul Camerei de Comerț Artvin dorește să ofere servicii mai bune membrilor sai prin promovarea si dezvoltarea IMM-urilor, a marketingului, colaborării industrie-universitate. Coordonatorul de proiect, Yunus Emre Katrancı și-a prezentarea și a spus în discursul său „Activitățile de sondaj, formare, întâlnire și atelier vor fi realizate prin crearea unui schimb de informații pentru evaluarea celor mai bune practici în domeniile extinderii afacerilor comerciale, tehnologiei, sistemelor de raportare a managementului și sistemul digital de gestionare a informațiilor prin stabilirea unor parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad.
 


 
FAALİYET: 2: Yönlendirme Komite Toplantısı
 
2. Yönlendirme Komite Toplantısı 28.06.2019 tarihinde Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda 41 kişiyle yapıldı. Toplantı kayıtların alınması ile başladı ve açılış konuşmaları ile toplantının sabah oturumu devam etti. Katılımcılara proje hedefleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgilendirici konuşmalar yapıldı. Genel Sekreter Yüksel Çoruh konuşmasında “Bu proje ile uluslararası ortaklıklar kurarak Türk Odaları ile Romanya odaları arasındaki karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmeyi amaçladı. AB ve Türkiye'den gelen odalar arasında ağ kurma ve en iyi uygulamaların paylaşılması fırsatlarını artırılması amacıyla diğer odalarla, kamu sektörüyle, özel sektörle ve akademik ortamla canlı diyalog mekanizmalarının kurulması desteklenecektir.” dedi. Proje Koordinatörü Yardımcısı Bianca Sod konuşmasında “Bilgi ve teknolojinin sistematik bir şekilde kullanımının tüm alanlarda verimliliği ve kaliteyi artırdığı bir süreç yaşıyoruz. Arad Ticaret Odası Sanayi ve Tarım Odası olarak, Artvin Ticaret Odası üyesi işletmelerin Yönetim Raporlama Sistemleri ve Dijital Bilgi Yönetim Sistemini kullanarak bu süreci iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamak için Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile bu proje teklifindeki faaliyetlerinde işbirliği yaptık. Temmuz 2019'da proje görünürlüğümüzü artırmak için Arad'da proje tanıtım toplantısı yapılacak. Bundan sonra, AB odalarında Dijital Bilgi Yönetim Sistemi Araştırma Çalışması'nın en iyi uygulamalarının detaylı bir analizini yapacağız. Çalışma turu, yeni yol haritası için ortaklaşa daha da gelişebilecek ilişkiler kurmak ve bağlantı kurmak için harika araç olacaktır.” Dedi. Proje Uzmanı Vlad Vanatu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nın sağladığı bilgi, organizasyon, misafirperverlik konusundaki memnuniyetlerini belirtti. “Dış ticaret kapasitelerini, kurumsal kimliği, teknoloji transfer kapasitelerini ve bilgi işlem teknolojisini ve AB standartlarına uygunluk seviyelerini belirlemek için 100 üyeye ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'na anket yapacağız. Üye işyerlerine danışmanlık yaparak 100 işyeri ziyaret etkinliği yapılacaktır.” Dedi.

Activity 2 Steering Committee Meeting
2. Steering Committee Meeting was organized on 28.06.2019 in Artvin Chamber of Commerce and Industry Meeting Room with 41 participants.  Meeting started with registration and continued with morning sessions with welcoming speeches. The steering committee meeting continued by the informative speech of the participants on Project objectives and activities. General Secretary Yüksel Çoruh said in his speech “With this project it was aimed to strengthen mutual knowledge and understanding between Turkish Chambers and Romanian chambers by establishing international partnerships. Vibrant dialogue mechanisms with the other chambers, public sector, private sector and academic environment will be supported to increase opportunities of networking and exchange of best practices between chambers from the EU and Turkey. Assistant Project Coordinator Bianca Sod said in his speech “We are experiencing a process in which the use of information and technology in a systematic way increases efficiency and quality in all areas . We, as Arad Chamber of Commerce Industry and Agriculture have cooperated with Artvin Chamber of Commerce and Industry activities on that project proposal to ensure that Artvin Chamber of Commerce's member enterprises make good use of this process by using Management Reporting Systems and Digital Information Management System. Project promotional meeting will organise in Arad in order to increase our project visibility in July 2019. After that we will conduct an in-depth analysis of the best practices of Research Study on Digital Information Management System in EU chambers. Study tour are great tools for networking and establishing relationships that may develop further into partnership for new road map. Project Expert Vlad Vanatu expressed their high level of satisfaction on the information provided, organization, hospitality of the Artvin Chamber of Commerce and Industry and He added “We will conduct survey to 100 members of  and Artvin Chamber of Commerce and Industry  in order to detect foreign trade capacities, corporate identity, technology transfer capacities and using IT technology and EU standards compliance levels. 100 workplace visiting activity will be made to member enterprises by providing consultancy.”

Activitate 2 Ședința Comitetului director
2.Ședința Comitetului Director a fost organizată pe data 28.06.2019 în Sala de întâlnire a Camerei de Comerț și Industrie Artvin, cu un numar de 41 de participanți. Întâlnirea a început cu înregistrarea participantilor și a continuat sesiunile de de discursuri. Ședința comitetului director a continuat prin discursuri informative al participanților cu privire la obiectivele și activitățile proiectului.
Secretarul general Dl. Yüksel Çoruh a spus în discursul său „Prin acest proiect s-a urmărit consolidarea de cunostinte  și înțelegerii reciproce între camerele turcești și camerele românești prin crearea de parteneriate internaționale. Mecanismele de dialog vibrante cu celelalte camere, sectorul public, sectorul privat și mediul academic vor fi sprijinite pentru a crește oportunitățile de creare a relatiilor și schimbului de bune practici între camerele din UE și Turcia.
Asistentul coordoator de proiect,  Bianca Sod, a declarat în discursul său „Experimentăm un proces în care utilizarea informațiilor și a tehnologiei într-un mod sistematic crește eficiența și calitatea în toate domeniile. Noi, în calitate de Cameră de Comerț, Industrie și Agricultură  Arad, am inceput colaborarea in acest proiect la propunerea Camerei de Comerț și Industrie Artvin, pentru a ne asigura că întreprinderile membre ale Camerei de Comerț Artvin utilizează în mod eficient acest proces, prin utilizarea sistemelor de raportare a managementului și a sistemului de gestionare a informațiilor digitale. Sedinta pentru pezentarea si promovarea proiectului se va organiza la Arad pentru a crește vizibilitatea proiectului nostru în iulie 2019. După aceea, vom efectua o analiză aprofundată a celor mai bune practici prin studii de cercetare privind sistemul digital de gestionare a informațiilor în camerele UE.
Turul de studiu este  instrumente excelente pentru crearea și stabilirea relațiilor care se pot dezvolta noi parteneriate.
Expertul proiectului, Vlad Vanatu, și-a exprimat satisfacția ridicată pentru informațiile furnizate, organizarea si ospitalitatea Camerei de Comerț și Industrie Artvin și a adăugat „Vom efectua sondaj pentru 100 de companii membre ale Camerei de Comerț și Industrie Artvin pentru a detecta capacități comerciale, identitate corporativă, capacități de transfer de tehnologie și utilizarea tehnologiei IT și a nivelurilor de conformitate ale standardelor UE. Pentru100 de companii membre se vor efectua rapoarte de busines si furnizarea de consultanță.
 

 
FAALİYET: 3 Çalıştay
 
3.Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sabah erken saatlerinde proje ekibini makamında ağırladı.
Activity 3: Workshop
3.Artvin Mayor Demirhan Elçin and Artvin Governor Yılmaz Doruk hosted the project team in his office in early morning.

Activitate 3 Ateliere de lucru
3.Primarul Artvin, Demirhan Elçin, și guvernatorul Artvin, Yılmaz Doruk, au primit echipa de proiect în biroul  

 

 
 
Çalıştay 27.06.2019 tarihinde Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda 41 katılımcı ile gerçekleştirildi. Toplantı, kayıtların alınması ile başladı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in, Artvin Valisi Yılmaz Doruk’un, başkan Seçkin Kurt’un ve proje uzmanı Vlad Vanatu’nun açılış konuşmalarıyla devam etti. Proje Koordinatörü Yunus Emre Katrancı ve Proje Koordinatör Yardımcısı Bianca sunumlarını yaptılar. Sunumların ardından sektör temsilcilerinin ve katılımcıların süreçle ilgili deneyimlerini paylaştığı ve diğer paydaşlarla geliştirdikleri kişisel ve kurumsal kazanımlarını, işbirliklerini ve diyaloglarını tartıştıkları atölye çalışması yapıldı. Çalıştay, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki kilit girişimleri politika ve proje temelli bir bakış açısıyla tartışmak için alan sağladı. Toplantının ikinci bölümünde temel stratejileri belirlemek için SWOT analizi çalışması yapılmıştır.

Workshop was organized on 27.06.2019 in Artvin Chamber of Commerce and Industry Meeting Room with 41 participants.  Meeting started with registration and continued with the welcoming speeches of Artvin Mayor Demirhan Elçin, Artvin Governor Yılmaz Doruk, president Seçkin Kurt, project expert Vlad Vanatu. Project Coordinator Yunus Emre Katrancı  and Assistant Project Coordinator Bianca submitted their presentation. Following the presentations, workshop session was held in which the sector representatives and participants shared their experiences about the process and discussed their personal and institutional gains, collaboration and dialogue they developed with other stakeholders. The workshop provided space to discuss key initiatives within Artvin Chamber of Commerce and Industry from both a policy- and project-based perspective. SWOT analysis study was conducted to identify the core strategies in the second part of the meeting


Atelierul a fost organizat pe 27.06.2019 în Sala de întâlnire a Camerei de Comerț și Industrie Artvin, cu 41 de participanți. Întâlnirea a început cu înregistrarea și a continuat cu discursurile primitoare ale primarului Artvin, Demirhan Elçin, guvernatorul Artvin Yılmaz Doruk, președintele Seçkin Kurt, expertul proiectului, Vlad Vanatu,  urmate de prezentarile coordonatorul de proiect Yunus Emre Katrancı și asistentul coordonator Bianca. În urma prezentărilor, a avut loc o sesiune de ateliere în care reprezentanții sectorului și participanții și-au împărtășit experiențele lor și au discutat despre câștigurile personale și instituționale, colaborarea și dialogul pe care l-au dezvoltat cu alte părți interesate. Atelierul a oferit spațiu pentru a discuta inițiativele cheie din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Artvin, atât din perspectiva politicii, cât și a proiectelor. Analiză SWOT a fost realizat pentru a identifica strategiile de bază în a doua parte a întâlnirii
Projenin tanıtımı toplantısı: Projenin tanıtımı toplantısı 31 Temmuz 2019'da Arad Belediye Binasının Ferdinand Salonu'nda, Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı ve Arad Ionel Bulbuc Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu ortaklık, Arad’daki şirketlerin Türk firmalarıyla işbirliği yapmalarını, ekonomik faaliyetlerini teşvik etmelerini ve Türkiye’den yatırımcıları Romanya’ ya çekilmesini sağlama açısından önemlidir.“ Proje uzmanı Vlad Vanatu “Arad Ticaret Odası üyeleri için iş geliştirme fırsatları çok büyüktür. Artvin Ticaret Odası üyeleri ile birlikte fon uygularken finansal fırsatlar için çok büyük olasılıklar var. Mevcut fırsatları daha iyi merkezileştirmek için bilgi sistemlerinin dijitalleştirilmesini, bilginin saklanmasını ve aktarılmasını içeren bu proje ile iki Oda arasında işbirliğini arttırmak istiyoruz” dedi.

Project Promotion Meeting in Arad
The meeting for the presentation and promotion of the project was organized on July 31, 2019 at the Ferdinand Hall of Arad City Hall, attended by the President of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture and vice-Mayor of Arad Ionel Bulbuc.
The President of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture said in his speech: This partnership is particularly important, given the possibility for companies in Arad to collaborate with Turkish firms, to promote their economic activity and to attract investors from Turkey, By promoting the economic activities that the Chamber of Commerce is carrying out through this project. In his turn, the project expert, Mr. Vlad Vanatu stated: " The development Opportunities for the members of the Arad Chamber of Commerce are very great, together with the members of the Chamber of Commerce Artvin there are very great possibilities to implement funds, financial opportunities, investment opportunities that we want to increase cooperation between the two Chambers with this project, which involves the digitization of information systems, the retention of information and the transmission of information, in order to better centralize the opportunities that exist."

Sedinta pentru prezentarea si promovarea proiectului a fost organizată pe data 31.07.2019 la Sala Ferdinand cadrul primariei Arad la care au luat parte presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, Viceprimarul Municipiului Arad Ionel Bulbuc.
PreședinteleCamerei de Comert, Industrie si Agricultura a spus în discursul său: Acest parteneriat este unul deosebit de important, avand in vedere posibilitatea firmelor din Arad, de a colabora cu firme turcesti, de a-si face o promovare a activitatii economice si de atragere a unor investitori din Turcia, prin promovarea activitatilor economice pe care Camera de Comert le realizeaza prin intermediul acestui proiect. La randul sau, expertul de proiect, Dl Vlad Vanatu a declarat:” Oportunitatile de dezvoltare pentru membrii Camerei de Comert Arad sunt foarte mari, impreuna cu membrii Camerei de Comert Artvin exista foarte mari posibilitati de aplicare de fonduri, oportunitati financiare, oportunitati de investitii pe care noi vrem sa le aducem in lumna prin acest proiect, care presupune digitalizarea sistemelor informatice, de retinere a informatiilor si de transmitere a informatiilor, pentru a centraliza mai bine oportunitatile care exista.

100 KOBİ'ye Anket Programı
Anket programı, 28 Ekim 2019 ve 28 Kasım 2019 tarihleri arasında Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100 üye KOBİ'sine başarıyla uygulanmıştır. Proje uzmanı Vlad Vanatu, proje koordinatörü Ramazan Tunç ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu temsilcisi, KOBİ’lerin dış ticaret kapasitelerini, kurumsal kimliği, Yönetim Raporlama Sistem, kapasitelerini, teknoloji transfer kapasitelerini ve Bilgi İşlem teknolojisini ve AB standartlarına uygunluğu tespit etmek için KOBİ'lerin işyerini ziyaret etti. Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Ayşe Seven, anket sonuçlarını görüş alışverişinde bulunarak anket programını destekledi. Her KOBİ'nin anket sonuçları, proje ekibi ve uzmanlar tarafından ziyaretlerin tamamlanmasının ardından değerlendirilecek ve derlenecek ve bir konsolide işyeri analiz raporu ile birlikte 100 bireysel işyeri analiz raporu hazırlanacaktır.

Survey Program to 100 SMEs
Survey program successfully carried out to the 100 member SMEs of Artvin Chamber of Commerce and Industry between 28 October 2019 and 28 November 2019. Project expert Vlad Vanatu, project coordinator Ramazan Tunç and the represent of Artvin Chamber of Commerce and Industry Board visited to the workplace of SMEs in order to detect foreign trade capacities, corporate identity, MRS capacities, technology transfer capacities and using IT technology and EU standards compliance levels. Ayşe Seven from Artvin Çoruh University supported survey program by exchanging opinions survey results. Survey results of each SMEs will be evaluated and compiled by the project team and experts upon completion of visits and 100 individual business diagnostic reports together with one consolidated business diagnostic report will be prepared.

2.Sondaj pentru 100 IMM-uri
Sondaj efectuat cu succes pe un esantion de 100 IMM-uri membre ale Camerei de Comert si Industrie Artvin, în perioada 28 Octombrie - 28 Noiembrie 2019. Expertul in cadrul proiectului - Vlad Vanatu, coordonatorul de proiect - Ramazan Tunç și reprezentantii din bordul de conducere al Camerei de Comert si Industrie Artvin, au vizitat sediul IMM-urilor pentru a detecta: capacitățile de realizare a comertului exterior, identitatea corporativă, calitatea Sistemul de Management, capacitatea transferului tehnologic, utilizarea tehnologiei IT si nivelul de conformitate cu standardele UE. Ayse Seven de la Universitatea Artvin Çoruh a oferit sprijin programului de cercetare prin schimbul de opinii referitoare la rezultate sonadajelor efectuate. Rezultatele sondajelor pentru fiecare IMM in parte, vor fi elaborate si evaluate de echipa de proiect si experti, iar la finalizarea vizitelor de lucru vor fi pregătite 100 de rapoarte individuale împreuna cu un raport consolidat de diagnoza a afacerii.


Odak Grup Toplantılarının Düzenlenmesi:
20 Kasım 2019 ve 27 Kasım 2019 tarihlerinde daha iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla yönetim raporlama sistemi üzerinde çalışmak için Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2 defa odak grup toplantısı yapılmıştır. Proje Koordinatörü Ramazan Tunç sunumlarını yaptı ve yaptığı konuşmada şunları söyledi: ”Anket, proje tanıtım toplantısı ve atölye çalışmaları, dış ticaret, teknoloji, Yönetim Raporlama Sistemleri ve Dijital'in genişletilmesi alanlarında en iyi uygulamaların değerlendirilmesi için bilgi alışverişi yaratılarak gerçekleştirildi. Arad Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile ortaklık kurarak Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinde iyi uygulamalar çalışılmaktadır ”dedi. Proje koordinatörü projenin önemine dikkat çekerek “İşbirliği kurmak köklü bir raporlama sisteminden geçiyor. Endüstri 4.0 döneminde dijitalleşme, şirketleri iç pazarların ötesinde fırsatlar aramaya teşvik ediyor. Artvin Ticaret Odası'na kapasite geliştirmek, şirketleri uluslararası pazarlardan yararlanmalarını sağlayacak ve pazar paylarını dijital platformlar üzerinden genişletecektir.”dedi.
Projenin sunumundan sonra, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Seçkin Kurt, Romanya Ticaret Odası ile kurulan işbirliği mekanizmasının önemine vurgu yaptı. Kurt, “Arad, Romanya GSYİH’nın yaklaşık% 35’ini üretiyor. Arad ve Timoshara bölgesinin Romanya'da pazar büyüyen bölgeler arasında yer alıyor. ARTSO olarak Artvin ve Arad’da ticaret arasındaki ticareti geliştirmek için ilişkilerimizi geliştireceğiz. Projemiz içerisinde, yeni deneyimler edinerek kapasitemizi de geliştireceğiz. İşbirliği yaptıkça, kazan-kazan stratejisine dayanan her iki taraf için daha fazla fırsat yaratıyoruz. İki kentin karşılıklı yararları, bu iki bölge için GSYİH büyümesini ve katma değerli üretimi artıracak. Üye şirketlerimiz için köprüler kurabileceğiz. Dijitalleşme, ihracat fırsatlarını ve yeni pazarları artıracak.” Odak grup toplantıları katılımcılardan gelen geri bildirimlerden sonra sona erdi.

Organising Focus Group Meetings:
2 focus group meeting were held in Artvin Chamber of Commerce and Industry for working on management reporting system in order to reach better results on 20 November 2019 and 27 November 2019. Project Coordinator Ramazan Tunç submitted their presentation and said in his speech” Survey, project promotion meeting and workshop activities have been performed by creating information exchange for the evaluation of best practices in the areas of expanding foreign trade business, technology, Management Reporting Systems and Digital Information Management System by establishing partnership with Arad Chamber of Commerce Industry and Agriculture.” Project coordinator point out the importance of the project and added “Building collaboration goes through well-established reporting system. Digitalization in the era of Industry 4.0 enhance companies to seek for opportunities beyond domestic markets. Building a capacity in Chamber Commerce of Artvin will enhance companies to benefit from the international markets and expand their market share over digital platforms.”
After the presentation of the project, Chair of the Chamber of Commerce and Industry of Artvin Mr. Seçkin Kurt had shed a light to the importance of collaboration mechanism that was built with Arad Chamber of Commerce of Romania. Mr. Kurt said “ Arad is producing nearly over %35 of GDP of Romania. Arad and Timoshara region is growing market in Romania. As ARTSO we will develop our ties to develop trade between business in Artvin and Arad. Within our project, we will also develop our capacity by learning from their experiences. The more we collaborate the more we create opportunities for both parties based on win-win strategy. The mutual benefits of two cities will strength the GPD growth and value added production for these two regions. We will be capable to build bridges for our member companies. Digitalization will enhance export opportunities and new markets.”The focus group meetings ended after feedbacks from participants.

3.Organizarea de intalniri pentru grupul tina:
Doua intalniri tematice ale grupului tinta au avut loc la sediul Camerei de Comert si Industrie Artvin, in perioada 20-27 Noiembrie, pentru a pregatirea sistemul de raportare al management, cu scopul de a atinge rezultate mai performante. Coordonatorul de proiect, Ramazan Tunç a sustinut o prezentare și a declarat în discursul său "Programul de sondaje, evenimentele de promovare a proiectelor și activitatile atelierelor au fost realizate prin crearea schimbului de informatii pentru evaluarea celor mai bune practici în domeniile extinderii comertului exterior, tehnologiei, sistemelor de raportare a managementului și sistemul  de management al informatiilor digitale, prin instituirea unui parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad. "
Coordonatorul proiectului subliniaza importanța acestui  proiect și a adaugat "construirea unei colaborari trece printr-un sistem de raportare bine stabilit. Digitalizarea în epoca industriei consolideaza companiile pentru a cauta oportunități dincolo de pietele interne. Dezvoltarea  sistemului informational al Camerei de Comert si Industrie Artvin, va permite companiilor membre sa beneficieze pe pietele internationale si sa își extinda cota de piața pe platformele digitale. "
Dupa prezentarea proiectului, președintele Camerei de Comert si Industrie Artvin, dl Seçkin Kurt a subliniat importanta parteneriatului construit cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura din Arad Dl Kurt a spus "Arad produce aproximativ peste 35% din PIB-ul Romaniei. Regiunea Arad și Timisoara este o piata în crestere în România. Ca ARTSO ne vom dezvolta legaturile pentru a dezvolta comertul între Artvin și Arad. În cadrul proiectului nostru, ne vom dezvolta capacitatile institutionale, cu ajutorul  experientei partenerilor nostri. Cu cat intensificam colaborarile, cu atât mai mult vor creste si opotunitatile pentru ambele parți. Beneficiile reciproce ale parteneriatului, vor adauga un plus de valoare, celor doua regiuni si astfel vom fi capabili să dezvoltam  relatii pentru companiile membre. Digitalizarea va spori de asemenea oportunitățile de export pe noi piete. "Sedinta s-a încheiat cu  feedback din partea participanților.

 


+90 466 212 10 61
+90 466 212 39 01

info@artvintso.org.tr
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Eski Belediye Binası Merkez - ARTVİN  
t:+90 466 212 10 61  t: +90 466 212 39 01
e-mail : info@artvintso.org
İçeriğe dön